DISCLAIMER

English version below

RHW is onderdeel van Deva interieur (Kamer van Koophandel: 55071023) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijk vermeld (o.v.v. ‘advertorial’) dat het commercieel is. RHW behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Right Hand Woman bevat links waarmee u de website verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Right Hand Woman heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy beleid van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacy beleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen.
Right Hand Woman is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie op Right Hand Woman
Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht je informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, wordt u verzocht dit te melden via info@RHWinterior.com.
Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact
opnemen met info@RHWinterior.com.

DISCLAIMER ENGLISH VERSION

RHW is part of Deva interior (Chamber of Commerce: 55071023) and publishes here for information texts, images and other materials here for private, non-commercial purposes unless explicitly stated (with ‘advertorial’) that it is commercial. RHW reserves the right to change the content or remove parts without having to notify you.
Right Hand Woman contains links that will allow you to leave the website and enter third party websites.

Right Hand Woman has no control over third party websites which are linked to.
Therefore, the use of these third party websites may be subject to a different privacy policy applied to the use of these third party websites. We do not take any responsibility or
liability for (the operation and/or content of) third party websites. We advise you to read the
privacy policy and/or statements of the other websites you visit.
Right Hand Woman is careful to provide accurate and current information to the
visitors of the website. We are not responsible for information, data, programs that you
obtain through our site from third parties. The information you receive from third parties does not always represent the opinion of us.
We are not liable for any direct or indirect damage that might result from the use of the information provided herein. No rights can be derived from the content of this website in any way.

Information on Right Hand Woman
We cannot guarantee that the information on our website is error-free, complete and/or current.
Therefore, you cannot derive any rights from the information on this website. Nor are we
liable for damages resulting from inaccuracies and/or outdated information. Should you encounter
come across information, data and/or programs of which the copyright lies with you, you are requested to report this via info@RHWinterior.com.

If you encounter information that in your opinion is not good, complete or current, you can contact
with info@RHWinterior.com